Chính sách Bảo mật Trực tuyến     

Cảm ơn bạn đã truy cập trang web của chúng tôi và Ứng dụng dành cho thiết bị di động do Chubb và các công ty con của Chubb (“Chubb Group”) sở hữu và duy trì. Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và muốn bạn hiểu các cách chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin được cung cấp trực tuyến.

Chính sách Bảo mật Trực tuyến này áp dụng cho www.chubb.com và các trang web hoặc ứng dụng di động khác có liên kết đến Chính sách này (“Dịch vụ Trực tuyến”). Nó không áp dụng cho www.combinedinsurance.com (ngoại trừ khi các sản phẩm bảo hiểm Kết hợp được bán dưới thương hiệu Blink℠ by Chubb) hoặc www.rainhail.com, cũng như bất kỳ trang web hoặc ứng dụng di động không phải của Chubb mà bạn có thể truy cập qua Trực tuyến Các dịch vụ. Các dịch vụ đó được điều chỉnh bởi các chính sách bảo mật xuất hiện trên các trang web và ứng dụng đó. Tùy thuộc vào mối quan hệ của bạn với chúng tôi, bạn có thể nhận được các thông báo bảo mật khác từ chúng tôi cung cấp thêm chi tiết về các thực tiễn bảo mật của chúng tôi.

Cách chúng tôi thu thập thông tin cá nhân và phi cá nhân thông qua các dịch vụ trực tuyến

 

Chúng tôi thu thập hai loại thông tin thông qua Dịch vụ Trực tuyến: thông tin phi cá nhân và thông tin cá nhân.


Thông tin phi cá nhân mà chúng tôi thu thập bao gồm: loại trình duyệt, loại thiết bị và hệ điều hành của khách truy cập; (các) khu vực của Dịch vụ Trực tuyến đã truy cập; ngày và giờ truy cập; thông tin máy chủ hoặc nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP); và danh tính của trang web giới thiệu (bất kỳ trang web nào mà từ đó khách truy cập đã truy cập Dịch vụ Trực tuyến).

Chúng tôi cũng thu thập thông tin cá nhân có thể nhận dạng khách truy cập, người dùng hoặc người được bảo hiểm, bao gồm nhưng không giới hạn ở tên, địa chỉ hoặc thông tin liên hệ khác, thông tin chính sách, thông tin yêu cầu (bao gồm các tài liệu bạn gửi như một phần của yêu cầu của bạn), yêu cầu dịch vụ khách hàng, thông tin được cung cấp cho các dịch vụ hỗ trợ bên đường, hoặc thông tin khác mà bạn chọn cung cấp cho chúng tôi, nhưng chỉ khi bạn tự nguyện cung cấp. Nếu bạn nộp đơn xin việc hoặc đăng ký với Trung tâm nghề nghiệp của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân về quá trình làm việc và giáo dục của bạn.

Nguồn thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập

 

Loại thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập tùy thuộc vào sản phẩm hoặc dịch vụ tài chính (nếu có), hoặc các hoạt động tương tác khác mà bạn có với chúng tôi. Chúng tôi có thể thu thập các loại thông tin cá nhân được liệt kê ở trên từ các loại nguồn được mô tả trong phần Nguồn thông tin cá nhân và phi cá nhân mà chúng tôi thu thập bên dưới.

Các nguồn thông tin cá nhân và phi cá nhân mà chúng tôi thu thập

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân và phi cá nhân từ các nguồn sau:

 • thông tin từ bạn trực tiếp hoặc từ đại lý, người môi giới hoặc đại diện khác của bạn, bao gồm thông tin từ đơn đăng ký, trang tính, bảng câu hỏi, biểu mẫu yêu cầu hoặc các tài liệu khác (chẳng hạn như tên, địa chỉ, số bằng lái xe, số An sinh xã hội và số lượng bảo hiểm được yêu cầu);

 • thông tin về các giao dịch của bạn với chúng tôi, các chi nhánh của chúng tôi hoặc những người khác (chẳng hạn như các sản phẩm hoặc dịch vụ đã mua, yêu cầu bồi thường, số dư tài khoản và lịch sử thanh toán);

 • thông tin về bạn từ chủ hợp đồng của công ty hoặc đại diện của họ liên quan đến phạm vi bảo hiểm của bạn hoặc khiếu nại mà bạn có thể có theo chính sách của chủ hợp đồng của công ty;

 • thông tin từ cơ quan báo cáo người tiêu dùng (chẳng hạn như báo cáo xe cơ giới hoặc thông tin về tín dụng hoặc mức độ tín nhiệm của bạn)

 • thông tin từ các nguồn không phải của Chubb (chẳng hạn như thông tin về tổn thất trước đó và thông tin nhân khẩu học);
  thông tin từ các nhà cung cấp dịch vụ Chubb, đối tác kinh doanh hoặc các đại diện khác (chẳng hạn như quản trị viên và người điều chỉnh);

 • thông tin từ khách truy cập vào trang web của chúng tôi (chẳng hạn như thông tin được cung cấp thông qua các hình thức trực tuyến và được thu thập thông qua các công cụ trang web khác);

 • thông tin từ chủ lao động, nhà tài trợ chương trình phúc lợi, người quản lý chương trình phúc lợi hoặc chủ hợp đồng chính nhóm cho bất kỳ sản phẩm bảo hiểm cá nhân hoặc nhóm nào của Chubb mà bạn có thể có (chẳng hạn như tên, địa chỉ và số tiền bảo hiểm được yêu cầu); 

 • chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về bạn từ các nguồn công khai (chẳng hạn như thông tin bạn gửi trong diễn đàn công khai, blog, phòng trò chuyện hoặc mạng xã hội).

Cách chúng tôi sử dụng và chia sẻ thông tin của bạn

Chúng tôi có thể sử dụng và chia sẻ thông tin mà chúng tôi thu thập được thông qua các Dịch vụ Trực tuyến cho một số mục đích bao gồm:

 • để cung cấp cho bạn, làm mới hoặc sửa đổi các sản phẩm và dịch vụ;

 • để cung cấp cho bạn thông tin và tài liệu bạn yêu cầu và cho các mục đích dịch vụ khách hàng khác;

 • để xử lý các khiếu nại và các hành động pháp lý khác;

 • để cung cấp cho bạn thông tin về www.chubb.com và các trang web, ứng dụng di động hoặc Dịch vụ Trực tuyến khác có liên kết đến Chính sách Bảo mật Trực tuyến này hoặc các thông báo được yêu cầu;

 • để thực hiện các nghĩa vụ của chúng tôi và thực thi các quyền của chúng tôi phát sinh từ bất kỳ hợp đồng nào được ký kết giữa bạn và chúng tôi, bao gồm cả việc lập hóa đơn, thu tiền và thanh toán;

 • để cung cấp thông tin tiếp thị hoặc tài liệu khuyến mại mà bạn có thể quan tâm và để hỗ trợ chúng tôi xác định quảng cáo có liên quan;

 • cho các mục đích quảng cáo và tiếp thị, cũng như các mục đích đánh giá khiếu nại và tính toán, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các nhà cung cấp dịch vụ phân tích;

 • để cải thiện, nâng cao và duy trì chất lượng của các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp và tính hữu ích của các Dịch vụ Trực tuyến;

 • để tùy chỉnh trải nghiệm của bạn khi sử dụng Dịch vụ Trực tuyến;

 • để tuân thủ luật hiện hành;

 • để trả lời các yêu cầu thực thi pháp luật, lệnh hoặc quy định của tòa án, trát đòi hầu tòa, lệnh khám xét, các quy trình pháp lý khác hoặc để thực hiện các nghĩa vụ báo cáo khác, theo yêu cầu của luật hiện hành;

 • để thực hiện nghiên cứu, thử nghiệm và phát triển sản phẩm và trình diễn, đồng thời phân tích việc sử dụng các trang web và ứng dụng trực tuyến của chúng tôi;

 • để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận, độc hại, lừa đảo, vi phạm các chính sách và hợp đồng của chúng tôi cũng như hành vi lạm dụng hoặc bất hợp pháp tiềm ẩn khác liên quan đến các sản phẩm, dịch vụ và tài sản của chúng tôi;

 • thực hiện phân tích tính toán và phát triển các mô hình tính toán và định giá của chúng tôi;

 • để hỗ trợ các chi nhánh của chúng tôi trong các mục đích kinh doanh hàng ngày của họ;

 • để cung cấp đào tạo hoặc tổ chức các sự kiện;

 • như được mô tả cho bạn khi thu thập thông tin cá nhân của bạn;

 • để điều tra sự riêng tư, an ninh hoặc các sự cố liên quan đến việc làm;

 • để giới thiệu bạn với các đối tác bên thứ ba của chúng tôi như một phần của chương trình giới thiệu;

 • thực hiện các cuộc kiểm tra tài chính, thuế và kế toán, cũng như kiểm toán và đánh giá hoạt động kinh doanh của Chubb hoặc các biện pháp kiểm soát an ninh và tài chính;

 • lập kế hoạch, tham gia thẩm định và thực hiện các giao dịch thương mại; 

 • để tuân thủ các hợp đồng liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho bạn, chẳng hạn như thỏa thuận tái bảo hiểm.

Chúng tôi cũng có thể ẩn danh, kết hợp hoặc tổng hợp bất kỳ thông tin nào mà chúng tôi thu thập thông qua Dịch vụ Trực tuyến hoặc nơi khác cho bất kỳ mục đích nào trong số này hoặc để phân tích số liệu thống kê và xu hướng sử dụng.

Ngoài ra, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn trong các trường hợp sau:

 • Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin chúng tôi thu thập từ bạn cho các chi nhánh hoặc công ty con của chúng tôi;

 • Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin chúng tôi thu thập từ bạn cho các nhà cung cấp, nhà cung cấp dịch vụ, nhà thầu hoặc đại lý thực hiện các chức năng thay mặt chúng tôi;

 • Nếu tài sản hoặc vốn chủ sở hữu của chúng tôi được mua lại hoặc sáp nhập với một công ty khác, nếu về cơ bản tất cả tài sản của chúng tôi được chuyển giao cho một công ty khác hoặc là một phần của thủ tục phá sản, chúng tôi có thể chuyển thông tin chúng tôi đã thu thập được từ bạn sang công ty khác;

 • Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin mà chúng tôi thu thập từ bạn để tuân thủ luật pháp, thủ tục tư pháp, lệnh tòa hoặc quy trình pháp lý khác, chẳng hạn như theo lệnh tòa hoặc trát đòi hầu tòa;

 • Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin tổng hợp hoặc chưa được xác định về người dùng với các bên thứ ba để tiếp thị, quảng cáo, nghiên cứu hoặc các mục đích tương tự.

Nếu bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân liên quan đến các sản phẩm hoặc dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho bạn chủ yếu để sử dụng cho mục đích cá nhân, gia đình hoặc hộ gia đình, chúng tôi sẽ không bán, cấp phép, truyền hoặc tiết lộ thông tin này ra bên ngoài Nhóm Chubb trừ khi:

 1. bạn cho phép chúng tôi làm như vậy một cách rõ ràng;

 2. nó là cần thiết để cho phép các nhà thầu hoặc đại lý của chúng tôi cung cấp dịch vụ cho chúng tôi;

 3. nó là cần thiết để cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi cho bạn;

 4. nó được tiết lộ cho các thực thể thực hiện các dịch vụ tiếp thị thay mặt chúng tôi hoặc cho các đơn vị khác mà chúng tôi có các thỏa thuận tiếp thị chung;

 5. liên quan đến việc sáp nhập, hợp nhất, mua lại, hủy bỏ hoặc tái cơ cấu công ty khác đối với toàn bộ hoặc một phần hoạt động kinh doanh của chúng tôi; 

 6. nó được yêu cầu hoặc cho phép bởi luật pháp.

Cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ số an sinh xã hội

Chubb có thể thu thập số An sinh xã hội (“SSN”) trong quá trình kinh doanh của chúng tôi. Chúng tôi cố gắng bảo vệ tính bí mật và an ninh của các SSN do chúng tôi sở hữu, lưu giữ hoặc kiểm soát bằng cách: (i) hạn chế quyền truy cập vào các SSN và (ii) duy trì các biện pháp bảo vệ hành chính, kỹ thuật và vật lý hợp lý để bảo vệ khỏi việc mất mát, lạm dụng hoặc tiết lộ bất hợp pháp các SSN . Chúng tôi không chia sẻ SSN cho mục đích tiếp thị.

Quyền riêng tư của trẻ em

Quyền riêng tư của trẻ em khi trực tuyến là một vấn đề quan trọng đối với Chubb và Chubb khuyến khích các bậc cha mẹ giám sát các hoạt động của con mình trên mạng. Chubb không tìm kiếm hoặc cố ý thu thập thông tin cá nhân của trẻ em dưới 13 tuổi. Chubb yêu cầu trẻ em dưới 13 tuổi không được tiết lộ hoặc cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào thông qua các Dịch vụ Trực tuyến. Nếu chúng tôi biết rằng chúng tôi đã nhận được thông tin trực tiếp từ một đứa trẻ dưới 13 tuổi, chúng tôi sẽ thực hiện hành động thích hợp theo luật hiện hành. Để tìm hiểu thêm về Đạo luật Bảo vệ Quyền riêng tư của Trẻ em Trực tuyến (COPPA), vui lòng truy cập trang web của Ủy ban Thương mại Liên bang tại https://www.ftc.gov/.

Cách chúng tôi sử dụng “Cookie” và các công cụ thu thập dữ liệu khác

Bộ nhớ đệm ( Cookie ). Chubb có thể đặt “cookie” điện tử trong các tệp trình duyệt của máy tính hoặc thiết bị di động của bạn khi bạn truy cập trang web Chubb. Cookie là những phần thông tin mà trang web Chubb chuyển đến máy tính hoặc thiết bị di động của bạn để cho phép hệ thống của chúng tôi nhận ra trình duyệt của bạn và điều chỉnh thông tin trên trang web của chúng tôi theo sở thích của bạn. Ví dụ: nếu trước đây bạn đã truy cập trang web Chubb và truy cập thông tin tài khoản của bạn hoặc hỏi về các dịch vụ cụ thể trên trang web, cookie cho phép chúng tôi trình bày thông tin phù hợp với tài khoản của bạn và / hoặc những sở thích cụ thể đó vào lần tiếp theo bạn truy cập trang web. Hơn nữa, Chubb hoặc các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi hoặc các đối tác kinh doanh có thể đặt cookie trên máy tính hoặc thiết bị di động của bạn. Các cookie này có thể khớp với thông tin cá nhân khác mà chúng tôi duy trì về bạn để điền trước một số biểu mẫu trực tuyến nhất định để thuận tiện cho bạn. Chúng tôi cũng sử dụng cookie để phân tích việc sử dụng các trang web của chúng tôi của khách truy cập. Phân tích này giúp chúng tôi hiểu rõ hơn lĩnh vực nào trên trang web của chúng tôi hữu ích và phổ biến nhất để chúng tôi có thể lập kế hoạch cải tiến và cập nhật cho phù hợp. Các bên thứ ba, bao gồm Facebook, có thể sử dụng cookie, đèn hiệu web và các công nghệ lưu trữ khác để thu thập hoặc nhận thông tin từ các trang web và ứng dụng Chubb cũng như các nơi khác trên internet và sử dụng thông tin đó để cung cấp dịch vụ đo lường và nhắm mục tiêu quảng cáo cho bạn.

Tại sao cookie lại quan trọng đối với việc sử dụng các trang web Chubb?

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện chức năng của trang web này và để theo dõi thông tin về cách trang web được sử dụng để liên tục cải tiến và cá nhân hóa nó theo sở thích của người dùng. Đặc biệt:

 1. Cookie cho phép sử dụng các trang web được điều chỉnh riêng. Một số chức năng trên trang web của chúng tôi không thể được sử dụng nếu không có cookie, tức là đăng nhập hoặc thay đổi cài đặt. Cookie cần được kích hoạt để sử dụng trang web một cách tối ưu.


 2. Chúng tôi không thể theo dõi số lượng khách truy cập vào trang web của mình mà không có cookie. Rủi ro về bảo mật và gian lận trên trang web của chúng tôi tăng lên nếu không có thông tin này, đó là điều chúng tôi muốn tránh.


 3. Cookie cho phép chúng tôi kiểm tra cách người dùng truy cập và điều hướng trang web của chúng tôi. Điều này rất quan trọng để làm cho trang web tốt hơn và thân thiện hơn với người dùng.

Bảo mật của Truyền thông Internet

Internet không phải là một phương tiện an toàn. Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo vệ hành chính, kỹ thuật và vật lý hợp lý được thiết kế để bảo vệ thông tin cá nhân. Khi bạn nhập thông tin nhạy cảm (chẳng hạn như số tín dụng hoặc số an sinh xã hội) trên các trang web của chúng tôi, chúng tôi mã hóa thông tin đó bằng công nghệ lớp cổng bảo mật (SSL) hoặc công nghệ tương tự trong quá trình truyền đến trang web của chúng tôi. Thật không may, không có phương pháp truyền hoặc lưu trữ dữ liệu nào có thể được đảm bảo là an toàn và chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ tổn hại, mất mát hoặc thiệt hại nào mà bạn có thể gặp phải khi truyền thông tin qua hoặc đến Chubb qua Internet. Nếu bạn tin rằng bảo mật của bất kỳ tài khoản nào bạn có thể có với chúng tôi đã bị xâm phạm, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng một trong các phương pháp được mô tả bên dưới.

Chúng tôi hạn chế quyền truy cập vào thông tin cá nhân được thu thập về bạn trên các trang web của chúng tôi đối với nhân viên của chúng tôi, nhân viên của chi nhánh của chúng tôi hoặc những người khác cần biết thông tin đó để cung cấp dịch vụ cho bạn hoặc trong quá trình tiến hành các hoạt động kinh doanh thông thường của chúng tôi.

Blog và các tính năng tương tác khác

Chúng tôi có thể cung cấp các blog, diễn đàn trực tuyến hoặc các tính năng tương tác khác trên Dịch vụ Trực tuyến cho phép bạn chia sẻ thông tin về dịch vụ của chúng tôi hoặc các vấn đề quan tâm khác. Bạn nên biết rằng bất kỳ thông tin liên lạc nào bạn gửi hoặc đăng lên bất kỳ tính năng tương tác nào như vậy trên Dịch vụ Trực tuyến đều có thể được xem bởi những người tham gia hoặc người dùng khác. Do đó, bằng cách gửi hoặc đăng lên các tính năng tương tác đó, bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn không mong đợi về quyền riêng tư hoặc tính bảo mật trong nội dung bạn gửi cho các tính năng đó, cho dù nội dung đó có chứa thông tin cá nhân về bạn hay không.

Liên kết đến các trang web khác

Để thuận tiện cho bạn, chúng tôi có thể cung cấp liên kết đến các trang web khác và các trang web mà chúng tôi không kiểm soát. Chúng tôi không thể chịu trách nhiệm về thực tiễn bảo mật của bất kỳ trang web hoặc trang nào không thuộc quyền kiểm soát của chúng tôi và chúng tôi không xác nhận bất kỳ trang web hoặc trang nào, các dịch vụ hoặc sản phẩm được mô tả hoặc cung cấp trên các trang web hoặc trang đó, hoặc bất kỳ nội dung nào chứa trên các trang web hoặc các trang đó. Trước khi cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào cho các trang web đó, vui lòng đảm bảo xem xét kỹ chính sách bảo mật của trang web.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ các chính sách và thông lệ (bao gồm cả thực tiễn bảo mật dữ liệu) của các tổ chức khác, chẳng hạn như Google, Apple, Microsoft và Facebook hoặc bất kỳ nhà phát triển ứng dụng, nhà cung cấp ứng dụng, nhà cung cấp nền tảng truyền thông xã hội nào, hệ điều hành nhà cung cấp, nhà cung cấp dịch vụ không dây hoặc nhà sản xuất thiết bị, bao gồm bất kỳ Thông tin Cá nhân nào mà bạn tiết lộ thông qua hoặc liên quan đến Ứng dụng hoặc Trang Truyền thông Xã hội của chúng tôi.

Bằng lòng

Bằng cách sử dụng Dịch vụ Trực tuyến, bạn đồng ý với Chính sách Bảo mật Trực tuyến này và Điều khoản Sử dụng của trang web này. Nếu bạn không đồng ý với chính sách này hoặc Điều khoản Sử dụng của trang web, vui lòng không sử dụng Dịch vụ Trực tuyến. Các Dịch vụ Trực tuyến không được sử dụng trong bất kỳ quốc gia hoặc khu vực tài phán nào hoặc bởi bất kỳ cá nhân nào mà việc sử dụng như vậy sẽ cấu thành hành vi vi phạm pháp luật. Nếu điều này áp dụng cho bạn, bạn không được phép truy cập hoặc sử dụng bất kỳ Dịch vụ Trực tuyến nào.

Bảo trì Dịch vụ

Nhiều Dịch vụ Trực tuyến được chúng tôi duy trì tại Việt Nam và không nhằm mục đích khiến chúng tôi tuân theo luật pháp hoặc quyền tài phán của bất kỳ tiểu bang, quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nào khác ngoài Việt Nam.

Các thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư này

Chúng tôi có thể thay đổi Chính sách Bảo mật Trực tuyến này bất cứ lúc nào. Bất kỳ sửa đổi hoặc điều chỉnh nào đối với Chính sách Bảo mật Trực tuyến này sẽ có hiệu lực ngay sau khi được đăng. Việc bạn tiếp tục sử dụng bất kỳ Dịch vụ Trực tuyến nào của chúng tôi sau khi đăng phiên bản sửa đổi của Chính sách Bảo mật Trực tuyến này sẽ cấu thành việc bạn chấp nhận Chính sách sửa đổi. Nếu bạn không đồng ý với Chính sách Bảo mật Trực tuyến đã sửa đổi, vui lòng không sử dụng bất kỳ Dịch vụ Trực tuyến nào của chúng tôi.

(nguồn : bản dịch từ https://www.chubb.com/us-en/online-privacy-policy.html)

(cũng áp dụng cho Fo4room.com)