Điều Khoản Sử Dụng  

CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN

 

Trang web này được sở hữu và duy trì bởi Chubb Group Holdings Inc. và / hoặc một hoặc nhiều chi nhánh của nó ("Chủ sở hữu", "chúng tôi", "chúng tôi" hoặc "của chúng tôi") trong Tập đoàn Chubb của các công ty bảo hiểm (gọi chung là "Chubb"). Chubb bao gồm các công ty bảo hiểm và tái bảo hiểm được cấp phép hoặc được chấp thuận để giao dịch kinh doanh bảo hiểm và / hoặc tái bảo hiểm ở các quốc gia và khu vực pháp lý khác nhau trên thế giới. Chubb cũng bao gồm các công ty cung cấp dịch vụ cho ngành bảo hiểm và các khách hàng khác. 

Trang Web này cung cấp cho người dùng quyền truy cập vào bộ sưu tập thông tin và tài liệu trực tuyến. Các tài liệu này có thể bao gồm đơn bảo hiểm và biểu mẫu chính sách cũng như thông tin khác liên quan đến một số sản phẩm và dịch vụ bảo hiểm ("Sản phẩm và Dịch vụ") được cung cấp bởi các nhà cung cấp bảo hiểm và các dịch vụ liên quan đến bảo hiểm hoạt động trong Chubb. Trang Web cũng chứa văn bản, hình ảnh, đồ họa, biểu trưng, ​​các mục nút, hình ảnh, tác phẩm của quyền tác giả và thông tin khác (gọi chung là "Nội dung"), và có thể cung cấp quyền truy cập vào một số phần mềm độc quyền được sử dụng liên quan đến việc điều hướng và sử dụng chức năng được cung cấp thông qua Trang Web này ("Phần mềm").

XIN LƯU Ý : Việc bạn truy cập và sử dụng Trang web này (cũng như bất kỳ trang web nào khác do Chubb sở hữu) phải tuân theo các Điều khoản Sử dụng sau đây, cũng như tất cả các luật và quy định hiện hành. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản này. Nếu bạn không chấp nhận và đồng ý bị ràng buộc bởi bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào, bạn không được phép truy cập hoặc sử dụng Trang web này hoặc bất kỳ Nội dung, Dịch vụ hoặc Phần mềm nào có trên Trang web này. Việc bạn truy cập và sử dụng Trang web này cấu thành việc bạn chấp nhận và đồng ý tuân theo từng điều khoản và điều kiện được quy định bên dưới.

Điều khoản sử dụng này có thể được Chủ đầu tư thay đổi, sửa đổi, bổ sung hoặc cập nhật vào từng thời điểm mà không cần thông báo trước. Trừ khi được chỉ định khác, bất kỳ Sản phẩm và Dịch vụ, Nội dung và Phần mềm mới nào được thêm vào Trang web này cũng sẽ tuân theo Điều khoản Sử dụng này có hiệu lực vào ngày của bất kỳ sự bổ sung nào như vậy. Bạn được khuyến khích xem lại Trang Web định kỳ để biết các cập nhật và thay đổi.

Thông tin có trên Trang web này không được sử dụng trong bất kỳ quốc gia hoặc khu vực tài phán nào hoặc bởi bất kỳ người nào mà việc sử dụng như vậy sẽ cấu thành vi phạm pháp luật. Nếu điều này áp dụng cho bạn, bạn không được phép truy cập hoặc sử dụng bất kỳ thông tin nào trên Trang Web này.

TRUY CẬP VÀ NỘI DUNG

 

Giấy phép Giới hạn và Quyền truy cập Trang web - Chủ sở hữu theo đây cấp cho bạn một giấy phép có giới hạn để truy cập và sử dụng trang web này cho cá nhân nhưng không được tải xuống (ngoài bộ nhớ đệm trang) hoặc sửa đổi nó, hoặc bất kỳ phần nào của nó, trừ khi có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản của Chủ đầu tư. Giấy phép này không bao gồm bất kỳ việc bán lại hoặc sử dụng thương mại Trang web này hoặc nội dung của nó; bất kỳ bộ sưu tập hoặc sử dụng bất kỳ danh sách, mô tả hoặc giá sản phẩm nào; bất kỳ việc sử dụng phái sinh nào của Trang Web này hoặc nội dung của nó; hoặc bất kỳ việc sử dụng khai thác dữ liệu, rô bốt hoặc các công cụ thu thập và trích xuất dữ liệu tương tự. Không được phép sao chép, nhân bản, sao chép, bán, bán lại hoặc khai thác trang web này cho bất kỳ mục đích thương mại nào mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Chủ sở hữu. Bạn không được đóng khung hoặc sử dụng các kỹ thuật đóng khung để đính kèm bất kỳ nhãn hiệu, biểu tượng hoặc thông tin độc quyền nào khác (bao gồm hình ảnh, văn bản, bố cục trang hoặc biểu mẫu) của Chủ sở hữu hoặc các chi nhánh của nó mà không có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản của họ. Bạn không được sử dụng bất kỳ thẻ meta hoặc bất kỳ "văn bản ẩn" nào khác bằng cách sử dụng bất kỳ tên hoặc nhãn hiệu dịch vụ nào của Chubb mà không có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản của chủ sở hữu chúng. Bất kỳ việc sử dụng trái phép nào sẽ chấm dứt sự cho phép hoặc giấy phép được cấp bởi Chủ sở hữu.

Tính sẵn có của Sản phẩm và Dịch vụ - Trừ khi được chỉ ra trong Biểu đồ trạng thái quy định của Chubb, các công ty không thuộc Hoa Kỳ trong Chubb không được cấp phép hoặc được ủy quyền khác để tiến hành kinh doanh tại Hoa Kỳ và không tham gia hoặc giao dịch bất kỳ hoạt động kinh doanh nào tại Hoa Kỳ thông qua Web này Trang web hoặc cách khác. Ở một số quốc gia nhất định, người mua không phải Hoa Kỳ và đại diện của họ có thể giao dịch bảo hiểm với những người không phải là Hoa Kỳ. Các công ty Chubb thông qua các trang web có thể truy cập được thông qua Trang web này.

Tại Hoa Kỳ, các sản phẩm dòng thặng dư chỉ có thể được cung cấp thông qua các nhà sản xuất dòng thặng dư được cấp phép. Bất kỳ tài liệu nào có thể truy cập thông qua Trang web này mô tả các điều khoản và điều kiện bảo hiểm được cung cấp trên cơ sở dòng thặng dư chỉ được sử dụng bởi các nhà sản xuất dòng thặng dư được cấp phép hợp lệ. 

Do các bảo hiểm khác nhau và các hạn chế quy định khác, một số Sản phẩm và Dịch vụ được mô tả trên Trang web này không có sẵn cho tất cả người dùng. Ngoài ra, Sản phẩm và Dịch vụ có thể khác nhau tùy theo khu vực pháp lý và có thể không được cung cấp bởi tất cả các công ty Chubb, cũng như không phải tất cả Sản phẩm và Dịch vụ đều có sẵn hoặc phù hợp với tất cả các khu vực pháp lý. NGOẠI TRỪ NHƯ ĐƯỢC TUYÊN BỐ RÕ RÀNG TRONG ĐÂY, THÔNG TIN CÓ TRÊN TRANG WEB NÀY KHÔNG PHẢI LÀ ƯU ĐÃI ĐỂ BÁN HOẶC GIẢI PHÁP MUA BẤT KỲ SẢN PHẨM BẢO MẬT, BẢO HIỂM HOẶC SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ KHÁC CỦA CHUBB. Không có sản phẩm bảo mật, sản phẩm bảo hiểm hoặc sản phẩm hoặc dịch vụ nào khác được cung cấp hoặc sẽ được bán bởi Chubb hoặc, nếu được bán bởi Chubb, sẽ có hiệu lực ở bất kỳ khu vực tài phán nào mà việc cung cấp hoặc mời chào, mua hoặc bán đó sẽ là bất hợp pháp theo chứng khoán, bảo hiểm hoặc các luật khác của quyền tài phán đó.

Đôi khi, theo ngữ cảnh yêu cầu, “Chubb” hoặc “Chubb Group” có thể được sử dụng để chỉ các kết quả tài chính kết hợp hoặc các hoạt động tổng hợp của các thành viên của Chubb. Khi được sử dụng như vậy, các tham chiếu đó không nhằm mục đích suy luận rằng Chubb Limited hoặc bất kỳ công ty thành viên cá nhân nào khác của Chubb đã tiến hành các hoạt động cụ thể, có trạng thái cấp phép cụ thể trong một khu vực pháp lý hoặc tạo ra các kết quả cụ thể

Vui lòng liên hệ với đại diện Chubb được chỉ định hoặc nhà môi giới của bạn để tìm hiểu Sản phẩm và Dịch vụ nào có sẵn cho bạn trong khu vực tài phán của bạn

Tuyên bố về Luật Che giấu An toàn - Đôi khi, Trang web này có thể chứa các tuyên bố hướng tới tương lai theo ý nghĩa của Đạo luật Cải cách Tranh tụng Chứng khoán Tư nhân năm 1995 (Hoa Kỳ). Đạo luật đó cung cấp một "bến cảng an toàn" theo luật định cho các tuyên bố hướng tới tương lai. Bất kỳ tuyên bố bằng văn bản hoặc bằng miệng nào được thực hiện bởi hoặc thay mặt cho Chubb Limited hoặc bất kỳ công ty con hoặc bộ phận điều hành nào của nó phản ánh quan điểm hiện tại về các sự kiện trong tương lai và kết quả hoạt động tài chính. Những tuyên bố hướng tới tương lai này phải chịu sự không chắc chắn và những rủi ro cố hữu có thể khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể so với những tuyên bố có trong bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào.

Vui lòng tham khảo hồ sơ của Chubb Limited với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch, bao gồm các Biểu mẫu 10-K và 10-Q mới nhất và bất kỳ Biểu mẫu 8-K nào kể từ Biểu mẫu 10-K gần đây nhất, để biết thêm thông tin về những sự không chắc chắn và rủi ro vốn có như vậy và "bến cảng an toàn" theo Đạo luật Cải cách Tố tụng Chứng khoán Tư nhân năm 1995.

QUYỀN SỞ HỮU & HẠN CHẾ

 

Bản quyền - Trừ khi được tuyên bố rõ ràng khác, tất cả Nội dung và Phần mềm xuất hiện trên Trang web này là tác phẩm có bản quyền của Chubb hoặc các nhà cung cấp nội dung bên thứ ba và được bảo vệ bởi luật bản quyền của Hoa Kỳ và quốc tế. Việc tổng hợp (nghĩa là thu thập, sắp xếp và lắp ráp) tất cả Nội dung và Phần mềm cũng là tài sản độc quyền của Chubb và được bảo vệ bởi luật bản quyền của Hoa Kỳ và quốc tế.

Bạn có thể tải xuống thông tin từ Trang web này và in ra một bản in để sử dụng cho mục đích cá nhân của bạn với điều kiện là bạn phải giữ nguyên vẹn và không xóa hoặc thay đổi bất kỳ bản quyền hoặc thông báo nào khác có trong thông tin. Trừ khi được nêu rõ ràng ở đây, bạn không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, phân phối (để bồi thường hoặc theo cách khác), truyền, hiển thị, biểu diễn, tái sản xuất, tái sử dụng, đăng, xuất bản, cấp phép, đóng khung, tải xuống, lưu trữ để sử dụng tiếp theo, tạo các sản phẩm phái sinh từ, chuyển nhượng hoặc bán bất kỳ Nội dung nào thu được từ Trang web này, toàn bộ hoặc một phần, bao gồm bất kỳ văn bản, hình ảnh, âm thanh và video nào theo bất kỳ cách nào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Chủ sở hữu và bất kỳ nhà cung cấp bên thứ ba hiện hành nào . Việc sử dụng Nội dung, bao gồm cả hình ảnh, bởi bạn hoặc bất kỳ ai khác được bạn ủy quyền, đều bị cấm trừ khi được Chủ sở hữu cho phép cụ thể. Mọi hành vi sử dụng trái phép văn bản hoặc hình ảnh có thể vi phạm luật bản quyền, luật nhãn hiệu, luật bảo mật và công khai cũng như các quy định và quy chế hiện hành. Chủ sở hữu và các chi nhánh của nó đều không đảm bảo hoặc tuyên bố rằng việc bạn sử dụng Nội dung, Dịch vụ, Phần mềm hoặc bất kỳ tài liệu nào khác được hiển thị trên Trang web này sẽ không vi phạm quyền của các bên thứ ba.

Nhãn hiệu và Nhãn hiệu dịch vụ - Một số nhãn hiệu nhất định, bao gồm "CHUBB", "ESIS" và "Westchester", là nhãn hiệu dịch vụ đã đăng ký của Chubb Limited hoặc một trong các công ty con của nó. Tên miền cho Trang Web này, các biểu tượng Chubb, tất cả các tiêu đề trang, đồ họa tùy chỉnh và các biểu tượng nút là nhãn hiệu dịch vụ, nhãn hiệu, biểu trưng và / hoặc thương mại của Chubb. Tất cả các nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, trang phục thương mại, tên sản phẩm, tên công ty hoặc biểu tượng, cho dù đã đăng ký hay chưa, trên Trang Web đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Ngoài việc tuân thủ tất cả các luật hiện hành, bạn đồng ý rằng bạn sẽ không sử dụng bất kỳ nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, trang phục thương mại hoặc các biểu tượng khác từ Trang web này mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Chủ sở hữu.

Thông tin được gửi qua Trang web này - Ngoại trừ bất kỳ dữ liệu hoặc thông tin cá nhân nào mà bạn gửi (sẽ được duy trì theo Tuyên bố về Quyền riêng tư Trực tuyến Chubb của chúng tôi), và ngoại trừ các trường hợp khác được nêu dưới đây trong “Cổng Internet cho Doanh nghiệp Chubb”, bất kỳ thông tin nào bạn chuyển đến Chủ sở hữu thông qua Trang web này, cho dù bằng cách nhập trực tiếp, gửi, thư điện tử hay cách khác, bao gồm dữ liệu, câu hỏi, nhận xét hoặc đề xuất, sẽ được coi là không bảo mật và không độc quyền và sẽ trở thành tài sản của Chủ nhân. Thông tin đó có thể được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc tái tạo, xúi giục, tiết lộ, truyền tải, xuất bản, phát sóng và đăng tải. Chủ sở hữu sẽ được tự do sử dụng bất kỳ ý tưởng, khái niệm, bí quyết hoặc kỹ thuật nào có trong bất kỳ thông tin liên lạc nào mà bạn gửi cho Chủ sở hữu qua Trang web này hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào khác cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, phát triển và tiếp thị sản phẩm bằng cách sử dụng thông tin đó. Tuy nhiên, không có điều khoản sử dụng nào trong các điều khoản sử dụng này nhằm sửa đổi hoặc mâu thuẫn với bất kỳ điều khoản nào trong thỏa thuận nhà sản xuất liên quan đến quyền sở hữu của nhà sản xuất đối với danh sách khách hàng của họ.

Cổng Internet cho Doanh nghiệp Chubb - Chubb có thể sử dụng các cổng Internet được thiết kế đặc biệt để cho phép nhà sản xuất gửi thông tin mà Chubb sẽ sử dụng để đưa ra báo giá bảo hiểm cho nhà sản xuất hoặc khách hàng của nhà sản xuất. Bằng cách gửi thông tin như vậy, nhà sản xuất tuyên bố rằng thông tin đó là đúng sự thật và chính xác theo hiểu biết, thông tin và niềm tin tốt nhất của nhà sản xuất, sau khi thực hiện thẩm định. Chubb có thể sử dụng thông tin do nhà sản xuất cung cấp để xây dựng báo giá, ước tính hoặc chỉ dẫn, nếu Chubb quyết định làm như vậy theo quyết định của mình. Chubb cũng có thể sử dụng thông tin trong quá trình phát hành hợp đồng bảo hiểm và cung cấp các dịch vụ liên quan thông thường. Sản phẩm công việc của Chubb được phát triển từ những thông tin đó, bao gồm nhưng không giới hạn ở báo giá, ước tính, ứng dụng, chất kết dính và chính sách, là tài sản duy nhất của Chubb.

Phần mềm độc quyền - Bất kỳ Phần mềm nào có thể truy cập thông qua Trang web này đều là tài sản của Chủ sở hữu hoặc các nhà cung cấp của nó và được bảo vệ bởi luật bản quyền và bằng sáng chế của Hoa Kỳ và / hoặc các hiệp ước quốc tế. Bất kỳ việc sử dụng Phần mềm nào của bạn khác với yêu cầu để điều hướng và sử dụng chức năng dự kiến ​​được cung cấp thông qua Trang web này đều bị cấm. Bạn đồng ý không sao chép, phân phối, hiển thị công khai, thay đổi, sửa đổi, dịch ngược, tháo rời, đảo ngược thiết kế hoặc cố gắng khám phá mã nguồn của Phần mềm. Hơn nữa, bạn đồng ý không truy cập Dịch vụ hoặc Nội dung bằng bất kỳ phương tiện nào khác ngoài giao diện do Chủ sở hữu cung cấp thông qua Trang web này để bạn sử dụng trong việc truy cập Nội dung.

Phần mềm được cung cấp trên Trang web này thuộc sở hữu hoặc được cấp phép cho Chủ sở hữu và có thể chứa công nghệ chịu sự kiểm soát chặt chẽ theo luật và quy định kiểm soát xuất khẩu của Hoa Kỳ cũng như các quốc gia và khu vực pháp lý khác. Bạn không được sao chép, chuyển giao hoặc xuất khẩu phần mềm đó vi phạm các quy định và luật xuất khẩu hiện hành. Chủ sở hữu không cho phép tải xuống hoặc xuất khẩu bất kỳ phần mềm hoặc dữ liệu kỹ thuật nào từ Trang web này sang bất kỳ khu vực tài phán nào bị cấm bởi các luật và quy định về kiểm soát xuất khẩu đó.

Sử dụng bị cấm - Những điều sau đây bị cấm: bất kỳ việc sử dụng hoặc cố gắng sử dụng Trang web này (i) cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp, trái phép, gian lận hoặc độc hại, hoặc (ii) có thể làm hỏng, vô hiệu hóa, quá tải hoặc làm hỏng bất kỳ máy chủ nào, hoặc (các) mạng được kết nối với bất kỳ máy chủ nào, hoặc (iii) để can thiệp vào việc sử dụng và sử dụng Trang Web của bất kỳ bên nào khác, hoặc (iv) để truy cập trái phép vào bất kỳ tài khoản, hệ thống máy tính hoặc mạng nào khác được kết nối với bất kỳ máy chủ hoặc hệ thống nào thông qua hack, khai thác mật khẩu hoặc bất kỳ phương tiện nào khác, hoặc (v) để truy cập hệ thống, dữ liệu hoặc thông tin không do Chủ sở hữu dự định để người dùng có thể truy cập được, hoặc (vi) để lấy bất kỳ tài liệu hoặc thông tin nào thông qua bất kỳ phương tiện nào không cố ý có sẵn bởi Chủ sở hữu, hoặc (vii) cho bất kỳ mục đích sử dụng nào khác với mục đích kinh doanh mà nó đã dự định.
Ngoài ra, liên quan đến việc bạn sử dụng Trang Web, bạn đồng ý rằng bạn sẽ không:

a) Tải lên hoặc truyền bất kỳ thông điệp, thông tin, dữ liệu, văn bản, phần mềm hoặc hình ảnh nào hoặc nội dung khác ("Tài liệu") bất hợp pháp, có hại, đe dọa, lạm dụng, quấy rối, lăng mạ, phỉ báng, thô tục, khiêu dâm, bôi nhọ hoặc các cách khác bị phản đối hoặc có thể xâm phạm quyền riêng tư hoặc quyền công khai của người khác.

b) Tạo danh tính giả nhằm mục đích đánh lừa người khác hoặc mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ đại diện Chubb nào, hoặc nêu sai sự thật hoặc nói cách khác là xuyên tạc mối quan hệ của bạn với một cá nhân hoặc tổ chức.

c) Tải lên hoặc truyền bất kỳ Tài liệu nào mà bạn không có quyền sao chép, hiển thị hoặc truyền tải theo bất kỳ luật nào hoặc theo các mối quan hệ hợp đồng hoặc ủy thác (chẳng hạn như các thỏa thuận không tiết lộ).

d) Tải lên hoặc giới thiệu các tệp có chứa vi rút, trojan, sâu, bom hẹn giờ, bot hủy, tệp bị hỏng hoặc bất kỳ phần mềm hoặc chương trình tương tự nào khác có thể làm hỏng hoạt động của máy tính của người khác hoặc tài sản của người khác.

e) Xóa mọi ghi nhận tác giả, thông báo pháp lý hoặc chỉ định hoặc nhãn độc quyền mà bạn tải lên bất kỳ tính năng giao tiếp nào.

f) Sử dụng các tính năng giao tiếp của Trang web theo cách ảnh hưởng xấu đến khả năng cung cấp tài nguyên của Trang web cho những người dùng khác (ví dụ: la hét quá mức, sử dụng tất cả các chữ hoa, hoặc liên tục đăng văn bản lặp lại)

g) Tải lên hoặc truyền bất kỳ quảng cáo không được yêu cầu nào, tài liệu khuyến mại, "thư rác", "thư rác", "thư dây chuyền", "kế hoạch kim tự tháp" hoặc bất kỳ hình thức chào mời, thương mại hoặc hình thức nào khác.


h) Vi phạm bất kỳ luật địa phương, tiểu bang, quốc gia hoặc quốc tế hiện hành nào.

i) Tải lên hoặc truyền tải bất kỳ Tài liệu nào vi phạm bất kỳ bằng sáng chế, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, bí mật thương mại, bản quyền hoặc các quyền sở hữu khác của bất kỳ bên nào.

j) Xóa hoặc sửa đổi bất kỳ Tài liệu nào được đăng bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác.

k) Thao túng hoặc hiển thị Trang Web bằng cách sử dụng công nghệ điều hướng khung, sao chép hoặc tương tự hoặc liên kết trực tiếp đến bất kỳ phần nào của Trang Web ngoài trang chủ chính, www.chubb.com, theo giấy phép hạn chế và quyền truy cập Trang Web đã nêu ở trên.

l) Đăng ký, đăng ký, cố gắng đăng ký, cố gắng đăng ký, hủy đăng ký hoặc cố gắng hủy đăng ký, bất kỳ bên nào đối với bất kỳ Sản phẩm hoặc Dịch vụ nào nếu bạn không được bên đó cho phép rõ ràng để làm như vậy, hoặc

(m) Thu thập hoặc thu thập thông tin về những người khác, bao gồm cả địa chỉ e-mail.

Chủ sở hữu có quyền thực hiện bất kỳ hành động hợp pháp nào mà họ có thể cho là thích hợp để đối phó với các vi phạm thực tế hoặc nghi ngờ đối với những điều đã nói ở trên, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền truy cập và / hoặc tài khoản của người dùng. Chủ đầu tư có thể hợp tác với các cơ quan pháp luật và / hoặc bên thứ ba trong việc điều tra bất kỳ hành vi bị nghi ngờ hoặc bị cáo buộc tội phạm hoặc sai trái dân sự nào. Ngoại trừ trường hợp có thể bị giới hạn rõ ràng bởi Tuyên bố về Quyền riêng tư của Chubb Online, Chủ sở hữu có quyền luôn tiết lộ bất kỳ thông tin nào khi Chủ sở hữu cho là cần thiết để đáp ứng bất kỳ luật, quy định, quy trình pháp lý hiện hành nào hoặc yêu cầu của chính phủ, hoặc chỉnh sửa, từ chối đăng hoặc xóa bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào, toàn bộ hoặc một phần, theo quyết định riêng của Chủ sở hữu.

BẢO MẬT & KIỂM SOÁT

 

Tài khoản mật khẩu, Mật khẩu và Bảo mật - Nếu bạn được cung cấp tùy chọn để mở tài khoản trên Trang web này, tài khoản này sẽ cung cấp cho bạn quyền truy cập vào các phần được bảo vệ bằng mật khẩu của trang web và bạn chọn làm như vậy, bạn phải hoàn tất quá trình đăng ký bằng cách cung cấp cho chúng tôi thông tin hiện tại, đầy đủ và chính xác như được nhắc bởi biểu mẫu đăng ký hiện hành, đồng thời chọn mật khẩu và tên người dùng. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của mật khẩu và tài khoản của bạn và cho bất kỳ và tất cả các hoạt động xảy ra trong tài khoản của bạn. Bạn đồng ý (a) thông báo ngay cho Chủ sở hữu về bất kỳ hành vi sử dụng trái phép nào đối với tài khoản của bạn hoặc bất kỳ hành vi vi phạm bảo mật nào khác mà bạn nhận thấy, và (b) thoát hoàn toàn khỏi tài khoản của bạn vào cuối mỗi phiên trực tuyến. Chủ sở hữu sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu do người khác sử dụng mật khẩu hoặc tài khoản của bạn, dù bạn có hay không biết. Tuy nhiên, bạn có thể phải chịu trách nhiệm về những tổn thất mà Chủ sở hữu hoặc một bên khác phải gánh chịu do người khác sử dụng tài khoản hoặc mật khẩu của bạn. Bạn không thể sử dụng tài khoản của bất kỳ ai khác bất kỳ lúc nào, dù có hoặc không có sự cho phép của chủ tài khoản.

Quyền Giám sát - Chủ sở hữu không chủ động giám sát việc sử dụng chung của Trang web này trong các trường hợp bình thường cũng như không thực hiện quyền kiểm soát biên tập đối với nội dung của bất kỳ trang web nào của bên thứ ba, truyền thư điện tử, nhóm tin tức hoặc tài liệu khác được tạo hoặc truy cập qua hoặc thông qua Trang web này Địa điểm. Tuy nhiên, Chủ sở hữu có quyền giám sát việc sử dụng đó bất kỳ lúc nào khi thấy thích hợp và loại bỏ bất kỳ tài liệu nào, theo quyết định riêng của Chủ sở hữu, có thể là bất hợp pháp, có thể khiến Chủ sở hữu phải chịu trách nhiệm pháp lý, có thể vi phạm các Điều khoản Sử dụng này, hoặc theo quyết định riêng của Chủ sở hữu, không phù hợp với mục đích của Chủ sở hữu đối với Trang web này.

Các siêu liên kết đến các trang Web của Bên thứ ba - Trang Web này có thể chứa các siêu liên kết đến các trang khác do các bên không phải là Chủ sở hữu và điều hành. Các siêu liên kết như vậy chỉ được cung cấp để tham khảo sẵn sàng và dễ sử dụng. Chúng tôi không kiểm soát các trang web đó và không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc tính chính xác của chúng và không xác nhận các trang web này trừ khi chúng tôi tuyên bố cụ thể. Trong trường hợp Trang web này cung cấp các siêu liên kết đến các trang web khác không thuộc sở hữu, điều hành hoặc duy trì bởi Chủ sở hữu hoặc các chi nhánh của nó, bạn thừa nhận và đồng ý rằng Chủ sở hữu không chịu trách nhiệm và không chịu trách nhiệm về nội dung, sản phẩm, dịch vụ hoặc các tài liệu khác trên hoặc có sẵn từ các trang web đó. Chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thông tin, sản phẩm, quảng cáo, nội dung, dịch vụ hoặc phần mềm nào có thể truy cập được thông qua các trang web của bên thứ ba này hoặc đối với bất kỳ hành động nào bạn có thể thực hiện do liên kết đến bất kỳ trang web nào như vậy

Bất kỳ trang web nào như vậy đều có khả năng đưa ra các điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật cụ thể mà bạn nên xem xét. Chủ sở hữu không có nghĩa vụ phải duy trì bất kỳ liên kết nào trên Trang web này và có thể xóa một liên kết bất kỳ lúc nào tùy ý vì bất kỳ lý do gì. Chủ sở hữu và các chi nhánh của nó sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ trực tiếp hoặc gián tiếp đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào gây ra hoặc được cho là do hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc dựa vào nội dung, sản phẩm, dịch vụ hoặc các tài liệu khác có sẵn trên hoặc thông qua bất kỳ trang web nào như vậy. Bất kỳ trang web nào như vậy đều có khả năng đặt ra các điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật cụ thể mà bạn nên xem xét. Chủ sở hữu không có nghĩa vụ phải duy trì bất kỳ liên kết nào trên Trang web này và có thể xóa một liên kết bất kỳ lúc nào tùy ý vì bất kỳ lý do gì. Chủ sở hữu và các chi nhánh của nó sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ trực tiếp hoặc gián tiếp đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào gây ra hoặc được cho là do hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc dựa vào nội dung, sản phẩm, dịch vụ hoặc các tài liệu khác có sẵn trên hoặc thông qua bất kỳ trang web nào như vậy.

Không có quyền kiểm soát biên tập của Chubb đối với nội dung của bên thứ ba; Không có tuyên bố nào về độ chính xác - Trong phạm vi bất kỳ Nội dung nào trong Trang web được cung cấp bởi các nhà cung cấp nội dung bên thứ ba, Chủ sở hữu không có quyền kiểm soát biên tập hoặc trách nhiệm đối với Nội dung đó. Do đó, bất kỳ ý kiến, tuyên bố, dịch vụ hoặc thông tin nào khác được trình bày hoặc cung cấp bởi các nhà cung cấp bên thứ ba trên Trang web này là của các nhà cung cấp bên thứ ba đó. Chủ sở hữu không đại diện hoặc xác nhận tính chính xác hoặc độ tin cậy của bất kỳ ý kiến, tuyên bố hoặc thông tin khác được cung cấp bởi bất kỳ bên thứ ba nào hoặc đại diện hoặc đảm bảo rằng việc bạn sử dụng Nội dung hiển thị trên Trang web này hoặc nội dung được tham chiếu của nhà cung cấp dịch vụ sẽ không vi phạm quyền của các bên thứ ba không thuộc sở hữu hoặc liên kết với Chubb.

Liên lạc điện tử - Khi bạn truy cập Trang web này hoặc gửi e-mail cho chúng tôi, bạn đang liên lạc với chúng tôi bằng phương thức điện tử. Bạn đồng ý nhận thông tin điện tử từ chúng tôi. Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn bằng e-mail hoặc bằng cách đăng thông báo trên trang web này. Bạn đồng ý rằng tất cả các thỏa thuận, thông báo, tiết lộ và các thông tin liên lạc khác mà chúng tôi cung cấp cho bạn theo phương thức điện tử đáp ứng bất kỳ yêu cầu pháp lý nào về việc trao đổi thông tin đó bằng văn bản.

Sửa đổi Nội dung - Chủ sở hữu có thể, theo quyết định của mình, sửa đổi hoặc ngừng bất kỳ Sản phẩm và Dịch vụ, Nội dung hoặc Phần mềm nào, hoặc bất kỳ phần nào trong đó, có hoặc không có thông báo. Chủ sở hữu và các chi nhánh của nó sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ sửa đổi hoặc ngừng cung cấp bất kỳ Sản phẩm và Dịch vụ, Nội dung hoặc Phần mềm nào.

Chính sách Bảo mật - Chính sách Bảo mật của chúng tôi mô tả việc thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân không công khai của Chubb và sẽ giúp bạn hiểu cách chúng tôi bảo mật và xử lý thông tin mà chúng tôi có được. Chúng tôi mong bạn đọc Tuyên bố về Quyền riêng tư Trực tuyến Chubb của chúng tôi.

CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

 

Tuyên bố từ chối trách nhiệm - Thông tin trên Trang web này đã được Chủ sở hữu chuẩn bị để tạo sự thuận tiện cho người dùng và không nhằm mục đích tạo thành lời khuyên hoặc khuyến nghị mà người dùng có thể dựa vào. Chủ sở hữu đã sử dụng những nỗ lực hợp lý trong việc thu thập, chuẩn bị và cung cấp thông tin và tài liệu chất lượng, nhưng không bảo đảm hoặc đảm bảo về tính chính xác, đầy đủ hoặc đầy đủ của thông tin có trong hoặc được liên kết với Trang web này hoặc bất kỳ trang web nào khác được duy trì bởi Chủ nhân.

Không có gì ở đây nhằm nói rằng báo giá do công ty bảo hiểm Chubb đưa ra có thể không được người được bảo hiểm hoặc nhà sản xuất đại diện cho người được bảo hiểm chấp nhận. Tuy nhiên, các ước tính, chỉ dẫn hoặc bất kỳ tuyên bố nào khác không được xác định rõ ràng là các trích dẫn có thể ràng buộc có thể không được chấp nhận. Báo giá có thể được rút lại hoặc sửa đổi bất kỳ lúc nào trước ngày bắt đầu chính sách, tùy thuộc vào luật hiện hành.

Thông tin và mô tả trong tài liệu này không nhằm mục đích mô tả đầy đủ các điều khoản, loại trừ và điều kiện áp dụng cho Sản phẩm và Dịch vụ, mà chỉ được cung cấp cho các mục đích thông tin chung; vui lòng tham khảo chính sách thực tế hoặc thỏa thuận Sản phẩm hoặc Dịch vụ có liên quan để biết các điều khoản, loại trừ và điều kiện đầy đủ. Nếu bạn mua sản phẩm Chubb từ Chubb hoặc bên thứ ba, các điều khoản và điều kiện áp dụng cho giao dịch đó sẽ chi phối giao dịch mua đó và việc bạn sử dụng Trang web này không ảnh hưởng đến giao dịch mua đó theo bất kỳ cách nào.

Trang Web này có thể cung cấp cho bạn các công cụ lập kế hoạch và giáo dục, bao gồm cả máy tính. Các công cụ và máy tính như vậy có thể cho phép bạn lập mô hình các tình huống "điều gì xảy ra nếu", kết quả của chúng là minh họa và dựa trên thông tin và giả định đã xác định. Không có gì đảm bảo rằng kết quả hiển thị nhất thiết phải chính xác hoặc sẽ đạt được. Ngoài ra, các công cụ và máy tính này không phải là một phần của bất kỳ báo cáo kế hoạch nào mà bạn có thể đã trả phí, ngay cả khi các công cụ và máy tính bao gồm thông tin được lấy từ hoặc có trong báo cáo.

VIỆC BẠN SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY LÀ RỦI RO DUY NHẤT CỦA BẠN. TẤT CẢ NỘI DUNG VÀ PHẦN MỀM ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ "NGUYÊN TRẠNG" HOẶC "HIỆN CÓ" VÀ CHỦ SỞ HỮU TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM MỌI ĐẢM BẢO VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO CŨNG THỂ HIỆN HOẶC NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO MỤC ĐÍCH. CHỦ SỞ HỮU KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG NỘI DUNG VÀ PHẦN MỀM CHÍNH XÁC, KỊP THỜI, KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, KHÔNG VI PHẠM, KHÔNG CÓ VIRUS HOẶC KHÔNG CÓ LỖI HOẶC BẤT KỲ VẤN ĐỀ NÀO SẼ ĐƯỢC SỬA.

Giới hạn trách nhiệm - BẠN HIỂU VÀ ĐỒNG Ý RẰNG CHỦ SỞ HỮU SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, CHỈ ĐỊNH, SỰ CỐ, ĐẶC BIỆT, HẬU QUẢ HOẶC BẤT CỨ THỎA THUẬN NÀO, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI CÁC THIỆT HẠI DO MẤT SẢN PHẨM, SỬ DỤNG, DỮ LIỆU HOẶC CÁC MẤT LIÊN QUAN KHÁC , NGAY CẢ NẾU CHỦ SỞ HỮU ĐƯỢC THAM KHẢO VỀ KHẢ NĂNG CỦA CÁC THIỆT HẠI NÀY, DO VIỆC BẠN SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG TRANG WEB, SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ, NỘI DUNG HOẶC PHẦN MỀM HOẶC BẤT KỲ VẤN ĐỀ NÀO KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN TRANG WEB, SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ, NỘI DUNG HOẶC PHẦN MỀM. BẠN HIỂU VÀ ĐỒNG Ý RẰNG VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB CỦA BẠN ĐƯỢC CHỨNG MINH BẤT CỨ KHI BẠN CHỜ BẤT KỲ QUYỀN NÀO ĐỂ CHỦ SỞ HỮU HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN TRỰC TIẾP HOẶC THAM GIA HÀNH ĐỘNG LỚP PHÙ HỢP VỚI BẤT KỲ KHOẢN LỖI HOẶC THIỆT HẠI NÀO DO BẠN SỬ DỤNG TRANG WEB.

Một số luật của tiểu bang không cho phép giới hạn đối với bảo đảm ngụ ý hoặc loại trừ hoặc giới hạn các thiệt hại nhất định. Nếu các luật này áp dụng cho bạn, một số hoặc tất cả các tuyên bố từ chối trách nhiệm, loại trừ hoặc giới hạn ở trên có thể không áp dụng cho bạn và bạn có thể có các quyền bổ sung.

Bồi thường - Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và không gây tổn hại cho Chủ sở hữu, các chi nhánh của họ và các cán bộ, giám đốc, nhân viên, nhà thầu, đại lý, người cấp phép, nhà cung cấp dịch vụ, nhà thầu phụ và nhà cung cấp khỏi và chống lại bất kỳ và tất cả tổn thất, trách nhiệm pháp lý, chi phí, thiệt hại và chi phí, bao gồm phí luật sư hợp lý và chi phí tòa án, phát sinh hoặc là kết quả từ việc bạn sử dụng Trang Web hoặc bất kỳ vi phạm nào đối với các Điều khoản Sử dụng này. Nếu bạn gây ra sự gián đoạn kỹ thuật của Trang web hoặc các hệ thống truyền trang web cho bạn hoặc những người khác, bạn đồng ý chịu trách nhiệm cho bất kỳ và tất cả tổn thất, trách nhiệm pháp lý, chi phí, thiệt hại và chi phí, bao gồm phí luật sư hợp lý và chi phí tòa án, phát sinh hoặc do sự gián đoạn đó. Chủ sở hữu có quyền, bằng chi phí của mình, đảm nhận quyền bảo vệ và kiểm soát độc quyền đối với bất kỳ vấn đề nào khác mà bạn phải bồi thường và trong trường hợp đó, bạn đồng ý hợp tác với Chủ sở hữu để bảo vệ vấn đề đó.

Trang Web này Chứa Điều khoản Trọng tài Ràng buộc mà Các Bên có thể Thực thi.

Giải quyết tranh chấp - Bất kỳ tranh cãi hoặc khiếu nại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản sử dụng này hoặc việc sử dụng Trang web này sẽ được giải quyết bằng trọng tài ràng buộc theo quy tắc trọng tài thương mại của Hiệp hội Trọng tài Hoa Kỳ, ngoại trừ điều đó, trong phạm vi bạn có theo bất kỳ cách nào bị vi phạm hoặc đe dọa vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của Chubb, Chủ sở hữu có thể tìm kiếm lệnh trừng phạt hoặc biện pháp giải quyết thích hợp khác tại bất kỳ tòa án liên bang hoặc tiểu bang nào trong Khối thịnh vượng chung Pennsylvania và bạn đồng ý với quyền tài phán và địa điểm độc quyền tại các tòa án đó. Bất kỳ tranh cãi hoặc khiếu nại nào như vậy sẽ được phân xử trên cơ sở cá nhân và sẽ không được hợp nhất trong bất kỳ trọng tài nào với bất kỳ khiếu nại hoặc tranh cãi nào của bất kỳ bên nào khác. Trọng tài sẽ được tiến hành ở Philadelphia, Pennsylvania, và phán quyết của trọng tài có thể được đưa vào và / hoặc thực thi ở bất kỳ khu vực tài phán nào có thẩm quyền làm như vậy. Bạn hoặc Chủ sở hữu có thể yêu cầu bất kỳ biện pháp cứu trợ tạm thời hoặc sơ bộ nào từ tòa án liên bang hoặc tiểu bang có thẩm quyền ở Philadelphia, Pennsylvania, nếu có thể cần thiết để bảo vệ các quyền hoặc tài sản của bạn hoặc Chủ sở hữu trong khi phân xử hoàn tất. Bạn đồng ý rằng bất kỳ hành động nào để thực thi điều khoản trọng tài này sẽ được đưa ra tòa án liên bang hoặc tiểu bang đặt tại Philadelphia, Pennsylvania.

Luật chi phối; Tính hiệu lực từng phần của các điều khoản - Các Điều khoản Sử dụng này được điều chỉnh bởi luật của Khối thịnh vượng chung Pennsylvania, Hoa Kỳ và kiểm soát luật liên bang của Hoa Kỳ mà không liên quan đến bất kỳ xung đột nào của các điều khoản luật, trừ khi luật đó không thể được áp dụng trong một khu vực tài phán cụ thể theo luật hiện hành. Nếu bất kỳ điều khoản nào bị tòa án có thẩm quyền cho là trái pháp luật hoặc không thể thi hành, điều đó sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực và khả năng thực thi của các điều khoản còn lại. Các tiêu đề phần chỉ mang tính chất thuận tiện và không có bất kỳ tác dụng nào.

Người dùng quốc tế - Trang web này được kiểm soát và điều hành bởi Chủ sở hữu từ các văn phòng tại Hoa Kỳ. Chúng tôi không tuyên bố rằng các tài liệu trên Trang web này là thích hợp hoặc có sẵn để sử dụng bên ngoài Hoa Kỳ hoặc việc truy cập Nội dung từ tất cả các quốc gia và / hoặc vùng lãnh thổ là hợp pháp. Bạn không được sử dụng Trang Web hoặc xuất các tài liệu của Trang Web vi phạm luật và quy định về xuất khẩu của Hoa Kỳ. Nếu bạn truy cập Trang Web này từ các địa điểm bên ngoài Hoa Kỳ, bạn có trách nhiệm tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành.

Chủ sở hữu không tuyên bố rằng bất kỳ thông tin, vật liệu hoặc các tính năng / chức năng được bao gồm là thích hợp để sử dụng trong bất kỳ khu vực tài phán nào khác. Trang web này không hướng đến bất kỳ người nào ở bất kỳ khu vực tài phán nào mà (vì lý do quốc tịch, nơi cư trú, quốc tịch của người đó) việc xuất bản hoặc tính khả dụng của Trang web và nội dung của nó mâu thuẫn với luật pháp hoặc quy định của địa phương. Những người liên quan đến những hạn chế hoặc cấm đoán đó được áp dụng không được truy cập hoặc sử dụng Trang Web này. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Trang Web này, bạn tự mình làm như vậy và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc tuân thủ các luật và quy định hiện hành của địa phương.

Toàn bộ Thỏa thuận - Điều khoản Sử dụng này, Tuyên bố về Quyền riêng tư của Chubb Trực tuyến và các chính sách khác mà Chủ sở hữu có thể đăng trên Trang web này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa Chủ sở hữu và bạn liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web này và Nội dung, và Phần mềm, và thay thế mọi thỏa thuận trước đây giữa Chủ sở hữu và bạn về việc sử dụng Trang web này, bao gồm cả các phiên bản trước của Điều khoản Sử dụng này. Chủ sở hữu có thể cập nhật các Điều khoản Sử dụng này theo thời gian bằng cách đăng các Điều khoản Sử dụng đã sửa đổi trên Trang web này mà không cần thông báo cho bạn và việc bạn sử dụng Trang web sau đó cho thấy bạn chấp nhận và chịu sự điều chỉnh của các Điều khoản Sử dụng mới đó. Các Điều khoản Sử dụng này có hiệu lực cho đến khi được Chủ đầu tư chấm dứt hoặc cập nhật bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Trong trường hợp chấm dứt, các tuyên bố từ chối trách nhiệm và giới hạn trách nhiệm pháp lý được nêu trong các Điều khoản Sử dụng này sẽ vẫn tồn tại. Các Điều khoản Sử dụng này sẽ được coi là bao gồm tất cả các thông báo, chính sách, tuyên bố từ chối trách nhiệm và các điều khoản khác có trong Trang Web này; Tuy nhiên, với điều kiện là trong trường hợp có xung đột giữa các điều khoản khác như vậy và các điều khoản của Điều khoản Sử dụng này, thì các Điều khoản Sử dụng này sẽ kiểm soát. Phiên bản in của Điều khoản Sử dụng này sẽ được chấp nhận trong các thủ tục tố tụng tư pháp hoặc hành chính dựa trên hoặc liên quan đến việc sử dụng trang web ở mức độ tương tự và tuân theo các điều kiện tương tự như các tài liệu và hồ sơ kinh doanh khác được tạo và duy trì ban đầu ở dạng in.  

 (nguồn : bản dịch từ https://www.chubb.com/us-en/terms-of-use.html)